Ký hiệu thép

          Các ký hiệu vật liệu được gọi là “mác”. Trong mỗi mác thép, thành phần hóa học của thép được quy định nằm trong một giới hạn nhất định vì thành phần hóa học có ảnh hưởng lớn đến tính chất và các thông số công nghệ gia công thép. Mác thép được xây dựng theo một nguyên tắc nhất định: